Založeno v roce 1969
Založeno v roce 1969

Na Japonském nebi vyšla zářivá hvězda, značka o tisíci srdcích

O značce


Záruční podmínky
Záruční podmínky Průvodce záručními podmínkami výrobků zn. SENCOR. Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti

Záruční podmínky


Zpětný odběr
Zpětný odběr

Ekologickou likvidaci vašeho nepotřebného zařízení necháváme na opravdových odbornících. Starý spotřebič nepatří do koše. Zlikvidujte ho ekologicky a myslete na přírodu i vy.

Ekologická likvidace odpadu


Servisní místa
Servisní místa

Servisní místa značky Sencor nabízejí servis té nejvyšší kvality. Tyto servisní místa provádějí jak záruční, tak i pozáruční servis. A opravíte v nich jak drobné spotřebiče, tak i klimatizace.


Zpětný odběr

Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je z ekologického hlediska aktuálním problémem. Elektronický šrot obsahuje celou řadu látek a materiálů, zatěžujících životní prostředí.
Environmentální problematika elektrických a elektronických zařízení je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně v § 37 tohoto zákona, kde jsou stanovena pravidla pro uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh, pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr, zpracovávání a využívání elektroodpadu, pro financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem a povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem.
Podrobnosti ke zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
Naše společnost, jakožto výrobce ve smyslu zákona o odpadech, plní své povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění.
Touto právnickou osobou jsou společnosti ELEKTROWIN, EKO-KOM a ASEKOL.

ELEKTROWIN

ELEKTROWIN, a.s. je nezisková společnost, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí). Díky Elektrowinu je po celé České republice k dispozici přes 8 000 sběrných míst, na kterých lze odevzdat elektrospotřebiče k ekologické recyklaci.
www.elektrowin.cz

EKO-KOM

Nezisková akciová společnost EKO-KOM, a.s. vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.
www.ekokom.cz

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení především v oblasti Výpočetní a kancelářská technika, spotřební elektronika, elektrické nástroje, hračky atd. ASEKOL úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.
www.asekol.cz